HOME
List Your Business
CallUpContact - The Next Best Online Phonebook & Directory
Help customers find you  


Events happening near by Beech Street Gilfach Goch Wales United KingdomDeveloping Essential Skills Controlled Tasks Workshop / Gweithdai Datblygu Tasgau Rheoledig Sgiliau Hanfodol


Developing Essential Skills Controlled Tasks Workshops This event is intended for teachers, assessors and/or internal quality assurers from centres who have an interest in, or would like to begin, developing their own Essential Skills controlled tasks. The event will support centres to navigate the Essential Skills controlled task guidance document, that will be published in January 2019.  The workshop will cover: - the process for developing controlled tasks; - the approval process for controlled tasks; and - the templates that you can use to write your controlled tasks If you’d like to submit a question before the event (which, if you prefer, can be treated anonymously), email [email protected] Equally, please let us know if you require any alternative dietary or access requirements Please note that tickets for this event are restricted to a maximum of 4 delegates from each centre. Gweithdai Datblygu Tasgau Rheoledig Sgiliau Hanfodol Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer athrawon, aseswyr a/neu swyddogion sicrhau ansawdd mewnol o ganolfannau sydd â diddordeb mewn datblygu eu tasgau rheoledig Sgiliau Hanfodol eu hunain, neu a fyddai'n hoffi gwneud hynny. Bydd y digwyddiad yn helpu canolfannau i ddeall y ddogfen ganllaw ar gyfer tasgau rheoledig Sgiliau Hanfodol, a gaiff ei chyhoeddi ym mis Ionawr 2019. Bydd y gweithdy'n ymdrin â'r canlynol: - y broses i ddatblygu tasgau rheoledig - y broses o gymeradwyo tasgau rheoledig - y templedi y gallwch eu defnyddio i ysgrifennu eich tasgau rheoledig  Os hoffech gyflwyno cwestiwn cyn y digwyddiad (y gellir ei drin yn ddienw os byddai'n well gennych) anfonwch e-bost i [email protected] Rhowch wybod os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad. Noder bod tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn yn gyfyngedig ac na chaniateir mwy na 4 cynrychiolydd o bob canolfan.

Venue:
Village Hotel
29 Pendwyallt Road , Coryton Cardiff

When:
Tue, 22 Jan 2019 10.00am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Creadigrwydd yn y Cyfnod Sylfaen


Cyfle I ddysgy technegau celfyddydol newydd ar ffurf llenyddaieth , celf, dawns a cherddoriaeth. Dewch I arbrofi â syniadau newydd, rhannu syniadau o dan arweiniad medrus Manon Llwyd, Leisa Mereiad, Mali Williams a Mari Gwent. Cynhelir y hyfforddiant drwy gyfrwng Gymraeg Pwy sy’n cael mynychu? Mae'r Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru 'yn cynnig hyfforddiant am ddim i athrawon neu addysgwyr diwylliannol sy'n gweithio ynddynt, neu artistiaid sy'n byw ynddynt, Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Torfaen. Rydym yn talu am athrawon cyflenwi Er mwyn helpu athrawon i fanteisio ar ein cyfleoedd datblygu proffesiynol, mae'r Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De-ddwyrain Cymru yn talu £ 100 tuag at gost y cyflenwad cyflenwi (a delir i'r awdurdod lleol i'w ailddosbarthu i ysgolion sy'n mynychu). Darperir cinio. Delwedd | Image © Edau 

Venue:
THE MEMO
High Street Caerphilly

When:
Tue, 22 Jan 2019 9.30am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Third Sector Support Wales (TSSW) Stakeholder focus groups - Merthyr Tydfil


Focus groups to explore the impact of the third sector infrastructure. Third Sector Support Wales is a network of support organisations for the third sector in Wales. This includes County Voluntary Councils and WCVA, the national body. Our shared goal is to enable the third sector and volunteers across Wales to contribute fully to individual and community well-being, now and for the future. Venue opens at 1.15 pm. Events are free to attend. Please only register for these events if you have received support from TSSW. If you have not received support from TSSW but would like to take part in the impact survey, please email [email protected]  Full details of the event can be found here http://www.richard-newton.co.uk/news

Venue:
Voluntary Action Centre
89-90 High Street Merthyr Tydfil

When:
Tue, 22 Jan 2019 1.30pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Grwpiau Ffocws Budd-ddeiliaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru (CTSC)- Merthyr


Grwpiau ffocws i archwilio effaith seilwaith y trydydd sector. Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Mae hyn yn cynnwys Cynghorau Gwirfoddol Sirol a WCVA, y corff cenedlaethol. Nod y rhwydwaith yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, yn awr ac at y dyfodol.  Mae'r lleoliad yn agor 1.15 Mae’r digwyddiadau yn rhad ac am ddim i’w mynychu. Cofrestrwch am y digwyddiadau yma os ydych wedi derbyn cefnogaeth gan CTSC yn unig os gwelwch yn dda. Os nad ydych wedi derbyn cefnogaeth gan CTSC, ond hoffech gymryd rhan yn yr arolwg effaith yma ebostwich: [email protected]  Ceir manylion llawn am y digwyddiad yma http://www.richard-newton.co.uk/news

Venue:
Voluntary Action Centre
89-90 High Street Merthyr Tydfil

When:
Tue, 22 Jan 2019 1.30pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Common Sense SEO for SMEs: Getting Started


The University of South Wales (USW) and the Federation of Small Business (FSB) invite you to join our free SEO masterclass - Common Sense SEO for SMEs: Getting Started. This event is open to both members and non-members of the FSB.  About the Session:  Held in the USW Exchange business hub (Treforest) this 4 hour, hands-on workshop will cover:  How search engines work  Basic keyword research and free tools  On-page SEO: page titles, headings, text and other elements Site planning and architecture  Outreach and basic link building  A short introduction to technical SEO, XML sitemaps and robots.txt Using Google Search Console  A quick introduction to Google Analytics (time permitting).  As this is a practical, hands-on session, attendees will need to bring a laptop or mobile device in order to get the most from the session.  About the Facilitator:  Jess Spate, PhD | Analytics & Conversion Expert  With a PhD in data mining and mathematics, Jess programs in Perl and loves to poke around in data. She also knows enough front-end design to run great split tests. She has close to a decade of experience combining SEO, SEM paid media and conversion testing to drive sales, leads and overall business wins. She is also an expert in Google Analytics and related web metrics tools and offers training at colleges around the UK in web analytics. Mae Prifysgol De Cymru (USW) a’r Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) yn eich gwahodd chi i ymuno â’n dosbarth meistr SEO rhad ac am ddim - SEO Synnwyr Cyffredin ar gyfer BBaChau: Dechrau Arni. Mae’r digwyddiad hwn yn agored i aelodau o FSB, a’r rheiny nad ydynt yn aelodau.   Ynglŷn â’r sesiwn: Fe’i cynhelir yng nghanolfan fusnes Cyfnewidfa USW (Trefforest), a bydd y gweithdy ymarferol, 4 awr hwn yn cynnwys:   Sut mae peiriannau chwilio’n gweithio Ymchwilio i allweddeiriau sylfaenol ac offer rhad ac am ddim SEO ar dudalen: teitlau tudalennau, penawdau, testun ac elfennau eraill Saernïaeth a chynllun safle Estyn allan ac adeiladu dolenni sylfaenol Cyflwyniad byr i SEO technegol, mapiau safle XML a robots.txt Defnyddio Google Search Console Cyflwyniad cyflym i Google Analytics (os bydd amser yn caniatáu).   Gan y bydd hon yn sesiwn ymarferol, bydd angen i’r mynychwyr ddod â gliniadur neu ddyfais symudol er mwyn gwneud y mwyaf o’r sesiwn.   Ynglŷn â’r hwylusydd: Jess Spate, PhD | Arbenigwr Dadansoddeg ac Arnewid Gyda PhD mewn cloddio data a mathemateg, mae Jess yn rhaglennu gan ddefnyddio Perl ac mae’n hoffi chwilota data. Mae hefyd yn gwybod digon o ddylunio pen blaen i gynnal profion  hollt gwych. Mae ganddi yn agos at ddegawd o brofiad o gyfuno SEO, cyfryngau taledig SEM a phrofion arnewid i hybu gwerthiannau, arweiniadau a llwyddiannau busnes cyffredinol. Mae hefyd yn arbenigwr ar Google Analytics ac offer metrigau ar y we cysylltiedig, ac mae’n cynnig hyfforddiant mewn colegau ledled y DU ar ddadansoddeg gwefannau.

Venue:
USW Exchange (Room BL19)
University of South Wales, Treforest Campus , Llantwit Road Pontypridd

When:
Wed, 23 Jan 2019 8.30am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Citrus Pips - January Try Trapeze Classes


Try Trapeze Classes  are a weekly classes for adults interested in trapeze and aerial skills. No previous experience is necassery, course starts from the basic level and adjusts  according to your progress. You will also have an opportunity to  try out aerial silks, rope and aerial hoop.  Classes are held at Muni, Pontypridd on Wednesday evenings.There are two time slots available starting at 18:30- 20:00 and 19:30-21:00. Early bird tickets will be available until 25th December at a discounted price of £25, and after this date for £30.00.  When purchased, block tickets are valid for all classes during calendar month in question - in this case January 2019.  

Venue:
Muni Arts Centre
Muni Arts Centre Pontypridd

When:
Wed, 23 Jan 2019 6.30pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


on various days

Renishaw Engineering Workshops & Factory Visits for Schools/Uni's (South Wales)


For students at schools throughout South Wales, Renishaw's education outreach workshops provide an exciting hands-on experience of real-world engineering.  For teachers, they offer an ideal opportunity to pro-actively engage classes in science, technology, engineering and maths (STEM) subjects. Held at our state-of-the-art Fabrication Development Centre (FDC) in Miskin, our half-day and full-day workshops are completely FREE and can even be tailored to meet the needs of individual school curricula. With strong core curriculum links, the workshops offer a range of different engineering STEM oriented activities including: Considering a career in engineering An introduction to engineering at Renishaw Just 12% women in engineering A day in the life of a Renishaw apprentice  3D printing and Computer Aided Design (CAD) workshops 3D printing and introduction to computer aided design (KS 2 & 3) 3D printing and advanced computer aided design (KS 4 & 5) Autodesk Fusion 360 training for GCSE & A Level classes Electronics workshops Design and build basic electronic circuits (KS 2) Electronics and soldering a LED desk lamp (KS 3) Electronics and soldering a RGB light sequencer (KS 4) Engineering workshops Design & Make a marble maze game (KS 2) Design & Make an acrylic laser cut game (KS 3) Prototype and modelling workshops for GCSE and A Level course work (KS 4 & 5) Coding and software workshops Coding with Visual Blocks using the BBC:microbit and line following buggy (KS 2) Coding with Python and Java script using the BBC:microbit and the :MOVE mini buggy (KS 3) Advanced visual coding in Python using our L.E.D. wall (KS 4 & 5)  Science workshops - Superstar CREST awards Band Rollers - investigating elastic, energy, motion, distance and friction (KS 2) Bridge Blunder  - investigating construction, weights, masses, suspension and support (KS 2)  Polymer Problems - investigating polymers, plastics, chains, molecules and durability (KS 2) Racing Rockets - investigating aerodynamics, flight, friction and rocket design (KS 2) Further details of the above workshops can be found on our education webpages www.renishaw.com/educationoutreach IF YOU INTEND TO BRING 24 PUPILS OR LESS PLEASE CHOOSE ONLY 1 WORKSHOP ON THE REGISTRATION PAGE. IF YOU INTEND TO BRING 30 PUPILS PLEASE CHOOSE 2 WORKSHOPS FROM THE LIST OF OPTIONS ON THE REGISTRATION PAGE Groups of 30 pupils will be split into two groups of 15, they will change over half way through the day so both groups take part in the workshops. We only accept pupils from year 5 upwards at our facility - the workshop area is not suitable for pupils below this school year. Maximum class size per visit is 30 pupils - Multiple visits can be booked. Groups MUST be accompanied by 2 teachers when visiting the Renishaw site. Timings for the day (can be adjusted to suit your school day) 10.00am to 10.05am - Schools arrives at Renishaw 10.05am to 10.15am - Welcome presentation to Renishaw 10.15am to 11.15am - Workshop session 1 begins 11.15am to 11.30am - Break for squash and biscuits 11.30am to 12.30pm - Workshop session 2 begins 12.30pm to 1.00pm - Lunch (please bring packed lunch) 1.00pm to 2.00pm - Tour of manufacturing facility 2.00pm to 2.15pm - Collect feedback from the visit / Careers at Renishaw 2.15pm to 2.20pm - School departs Renishaw

Venue:
Fabrication Development Centre
Miskin business park Pontyclun

When:
Thu, 24 Jan 2019 9.30am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Leading Business Growth through Change/Arwain Twf Busnes drwy gyfnod o newid


ION Leadership create learning opportunities and “lightbulb moments” by asking successful business leaders to share their success stories. Join us at the Royal Mint Experience in Llantrisant for our first ‘Leadership Conversation’ event of 2019 where guests will: Hear from successful business leaders on how businesses grow through periods of change Take part in an interactive activity Find out more about ION Leadership Network with local business leaders Speakers: Sarah Bradley, HR Director, Royal Mint Sarah joined the Royal Mint in 2009 as Head of HR and became HR Director in 2015. She has extensive international experience in HR, leaning development and organisational change, having previously worked for Mercury Communications, UCI Cinemas and Siemens IT Service where she was Head of HR. Sarah then moved to New Zealand where she worked for a number of Government departments and NZ Deloitte as a HR Consultant. Sarah will be discussing leading change at the Royal Mint.  Tony Dowling, Managing Director, Novo Consultancy With nearly 30 years’ experience in sales, marketing and digital transformation, Tony has worked as the Managing Director of Real Radio and the South Wales Evening Post and has led digital transformation projects in organisations across the UK. Tony is also a Board Member of Careers Wales. Tony will be discussing the role of people within the digital transformation process. Event Details: Registration and networking will start at 9am with the main event starting at 9.30. We would hope for the event to finish at 11.15. Refreshments will be available and free parking is available at the venue. Mae ION Leadership yn creu cyfleoedd dysgu a fflachiadau o ysbrydiolaeth drwy ofyn i arweinwyr busnes llwyddiannus rannu’u storïau. Ymunwch â ni yn y Royal Mint Experience yn Llantrisant ar gyfer ein digwyddiad ‘Sgwrs Arweinyddiaeth’ cyntaf yn 2019, lle bydd y gwesteion yn: Clywed gan arweinwyr busnes llwyddiannus sut mae tyfu busnesau drwy gyfnodau o newid  Cymryd rhan mewn gweithgaredd rhyngweithiol Dysgu mwy am ION Leadership Rhwydweithio ag arweinwyr busnes lleol Siaradwyr: Sarah Bradley, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, y Bathdy Brenhinol Ymunodd Sarah â’r Bathdy Brenhinol yn 2009 fel Pennaeth Adnoddau Dynol a daeth yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol yn 2015. Mae ganddi brofiad rhyngwladol helaeth ym maes adnoddau dynol, datblygu dysgu a newid sefydliadol, a hithau wedi gweithio yn y gorffennol i Mercury Communications, UCI Cinemas a Gwasanaeth TG Siemens lle’r oedd hi’n Bennaeth Adnoddau Dynol. Wedyn symudodd Sarah i Seland Newydd lle bu’n gweithio i nifer o adrannau Llywodraeth ac NZ Deloitte fel Ymgynghorydd Adnoddau Dynol. Bydd Sarah yn trafod arwain newid yn y Bathdy Brenhinol. Tony Dowling, Rheolwr Gyfarwyddwr, Novo Consultancy Gyda bron i 30 mlynedd o brofiad ym maes gwerthu, marchnata a thrawsnewid digidol, mae Tony wedi gweithio fel Rheolwr Gyfarwyddwr Real Radio a’r South Wales Evening Post ac wedi arwain prosiectau trawsnewid digidol mewn sefydliadau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae Tony hefyd yn Aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru. Bydd Tony yn trafod rôl pobl o fewn y broses trawsnewid digidol. Manylion y Digwyddiad: Bydd y cofrestru a’r rhwydweithio yn cychwyn am 9am a’r prif ddigwyddiad yn cychwyn am 9.30. Rydym yn gobeithio y bydd y digwyddiad yn dod i ben am 11.15. Bydd lluniaeth ar gael ac mae lle parcio am ddim ar gael ar y safle.

Venue:
The Royal Mint Experience
Heol-Y-Sarn Llantrisant

When:
Thu, 24 Jan 2019 9.00am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Essential Management Skills


Doing it right - Working together - Making a Difference The effective team leader or first line manager is required to balance their time between completing the task, developing individuals, and enhancing team performance. This development programme provides an intensive introduction to the world of people management, focusing on achieving results with and through people.The programme is highly practical - the return on investment starts the minute the participant re-enters their working environment. A key feature of the programme is the opportunity each participant has to have one-to-one coaching to maximise personal effectiveness back in the workplace. Communicating with ClarityCommunicate clearly and concisely to ensure understanding, clarify objectives, action plans and inspire others to perform. Problem Solving with and through othersSolving problems and implementing changes/improvements ensuring you have buy-in from team members and colleagues whilst dealing with potential conflict situations. Personal EffectivenessUnderstand the principles of time management, become self organised and achieve results through effective goal setting, action planning and delegation. Influencing and Motivating IndividualsAssess people objectively, gaining will co-operation through a range of management styles associated with developing high performance. Holding People AccountableImplement performance management plans, generate team spirit and empower individuals through ownership, coaching and accountability. Developing Inner Self ConfidenceDevelop the inner self confidence to make an impact, look and sound credible, and positively influence team members, peers, management and customers. Delivery The programme is delivered through eight workshops. An initial one-to-one with participant and line manager is conducted to establish programme objectives and a willingness to participate. A business based Making a Difference project is defined during the programme to provide both a meaningful work environment for the participant to apply the management tools and achieve a measurable pay-back. Participants conclude their development by providing formal feedback on their business based project. A mid point and end of programme one-to-one session with line manager assesses achievement of objectives. Next ProgrammesThe dates for the programme are shown below. All workshops commence at 9.30 and conclude no later than 16.00. Additional one-to-one coaching sessions with individual participants back in the workplace reinforce the learning and encourage the application of the models, tools and techniques. Workshop 1 Foundations for Success 24th January 2019 Workshop 2 Personal Effectiveness 7th February 2019 Workshop 3 Effective Images 21st Febraury 2019 Workshop 4 Developing Effective Teamwork 5th March 2019 Workshop 5 Adapting Your Management Approach 26th March 2019 Workshop 6 Enhancing Performance through Delegation & Coaching  9th April 2019 Workshop 7 Holding People Accountable 30th April 2019 2018 Workshop 8 Delivering Results & Winning Recognition 9th August 2019 Please contact our Palladium Training Office if you require addtional information 01443 858668

Venue:
Palladium Training and Consultancy ltd
, #Tredomen Gateway Ystrad Mynach

When:
Thu, 24 Jan 2019 9.30am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Llancaiach Fawr Manor House Haunted Sleepover & Ghost Hunt


Llancaiach Fawr Manor House Haunted Sleepover & Ghost Hunt 26th January 2019 Start Time 8pm till 27th January 2019 End Time 5am Tickets £49.00 Llancaiach Fawr Manor House “Haunted Sleepover” 8.00pm - 8.15 pm: Guests Check in: Sign health and safety documents. Group allocation. Meet the team. 8.15pm - 9pm: Short Presentation. Health and Safety Walk with Lights on Dowsing /Psychic Workshop. 9pm – 4.00am: Group Vigils, Room Vigils. Vigils include table tipping, glass divination, dowsing and full use of all paranormal and ghost hunting equipment for all that want to participate. All vigils are managed by DeadLive team members. Vigil Schedule Start: 9pm - End: 9.55pm Start 10pm - End 10.45pm Break 10.45pm Start: 11pm - End: 11.55am Start: 12am - End: 12:55am Break: 12.55am Start: 1am - End: 1.50am Start 1.50am – End: 2.50am Break 2.50am Start 3am – End: 3.55am End Time. 5.00am Tea, coffee and Bacon & Sausage Barms Served 5.00am Feedback and Leave. Further ad hoc breaks are taken throughout the vigil period if needed. Tea, coffee and Bacon & Sausage Barms will be supplied by DeadLive on this event. Please feel free to bring your own snacks for throughout the night. Please bring a torch with you although DeadLive do provide these on the night. If you plan on sleeping in a the bunk house or the allocated areas, please bring a sleeping bag or blanket with you. DeadLive do not provide beds, blankets or sleeping bags on this event. Tickets £49.00

Venue:
Llancaicah Fawr Manor
Gelligaer Road Nelson

When:
Sat, 26 Jan 2019 8.00pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am

Local Events, Concerts, Tickets

Events by Eventful


Beech Street
Gilfach Goch
Wales
Mid Glamorgan
United Kingdom

  Today
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu


Map lookup:

1.6999
1.7342
A NC